Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

Op de laatste avond van zijn leven vierde Jezus met zijn leerlingen het Joodse Paasmaal.Het was zijn “Laatste Avondmaal”.
Onder de maaltijd deelde Jezus met zijn leerlingen brood en wijn: “Neemt en eet, dit is mijn Lichaam; dit is mijn Bloed”. Hij gaf hun de opdracht: “Blijf dit doen om Mij te gedenken.
Als jullie dit Brood eten en de Beker drinken, ben Ik in jullie midden”.

Communie betekent letterlijk: gemeenschap; één zijn met. Als christenmensen laten we ons leven voeden met het Woord van Jezus en door de heilige Tekenen van Brood en Beker, waarin de Heer bij ons is.
Het sacrament van de Eucharistie staat in het hart van de katholieke Kerk: zij kan iedere dag gevierd worden, maar de belangrijkste viering vindt ’s zondags (of op de vooravond) plaats.

Vanaf groep 4 kunnen kinderen daadwerkelijk deelnemen aan de Eucharistie door de H.Communie te ontvangen.
Deze eerste keer wordt feestelijk gevierd.

De christelijke opvoeding van de kinderen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders: de parochie en de school hebben een ondersteunende taak. Zo geldt het ook voor de voorbereiding op de eerste Heilige Communie. De voorbereiding gebeurt voor een gedeelte op school door de leerkracht samen met de pastoor: in de lessen worden de onderwerpen in het werkboek besproken. Van ouders wordt een eigen bijdrage verwacht: aan de hand van het werkboek nog eens praten met uw kind en samen de opdrachten maken.
Tijdens ’n ouderavond ontvangen de ouders de nodige informatie over de voorbereiding. Ook worden dan de verschillende werkgroepen gevormd die een en ander verder uitwerken en verzorgen.

De datum van de eerste Communie vindt u in de schoolgids en onder het de agenda van de parochie.

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst